;
Giỏ hàng

Chính sách bảo mật

Giới thiệu về chính sách bảo mật

Ellotte.vn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của Khách hàng đối với dịch vụ của Ellotte.vn. Ellotte.vn nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được lập ra để giúp Khách hàng hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà Khách hàng cung cấp.
Khi quý khách hàng truy cập vào trang Ellotte.vn hoặc đăng ký một tài khoản với chúng tôi có nghĩa là quý khách hàng xác nhận và đồng ý với các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. 
Ellotte.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Chính sách bảo mật vào bất kỳ thời điểm nào. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại Chính sách bảo mật này để biết được những cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

Mục đích và phạm vi thu thập

Dữ liệu cá nhân mà Ellotte.vn có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn: họ tên; địa chỉ email; ngày sinh; địa chỉ giao hàng; tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ ngân hàng và thông tin thanh toán; số điện thoại; giới tính; và bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng ký, đăng nhập để sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng Ellotte.vn, và trong quá trình người dùng sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng dịch vụ hoặc nền tảng Ellotte.vn như thế nào. Đây là các thông tin mà Khách hàng bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng và khi sử dụng dịch vụ trên Ellotte.vn nhằm và để Ellotte.vn có thể thuận tiện liên lạc, hỗ trợ Khách hàng một cách nhanh chóng.
Khách hàng đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền được yêu cầu các tài liệu cần thiết để xác minh thông tin do khách hàng cung cấp.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ellotte.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

1. Dữ liệu cá nhân mà Ellotte.vn thu thập từ Khách hàng hoặc thông qua bên thứ ba có thể được Ellotte.vn sử dụng hoặc chia sẻ hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khác (bao gồm các công ty có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ và công ty có liên quan của họ ở trong và ngoài nước, nhà bán hàng thứ ba và người dùng khác), cho các mục đích nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung sau đây:
(a) Để tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng dịch vụ của Ellotte.vn hoặc truy cập vào nền tảng,
(b) Để trả lời các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Khách hàng trực tiếp hoặc thông qua các công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng thuê ngoài của Ellotte.vn;
(c) Để xử lý các đơn đặt hàng Khách hàng gửi qua nền tảng;
(d) Để vận chuyển và giao các sản phẩm mà Khách hàng đã mua thông qua nền tảng được bán bởi Ellotte.vn. Ellotte.vn có thể chuyển thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm cho Khách hàng (ví dụ: đơn vị chuyển phát hoặc nhà cung cấp của Ellotte.vn);
(e) Để cập nhật cho Khách hàng về việc giao sản phẩm và cho mục đích chăm sóc khách hàng;
(f) Để so sánh thông tin và xác minh với các bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác;
(g) Để xác định danh tính của Khách hàng cho các mục đích phát hiện gian lận;
(h) Để quản lý tài khoản của Khách hàng mở tại Ellotte.vn (nếu có);
(i) Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán mà Khách hàng thực hiện trực tuyến;
(j) Để kiểm tra việc tải dữ liệu từ nền tảng xuống;
(k) Để cải thiện cách trình bày hoặc nội dung của các trang trong nền tảng và tùy chỉnh chúng cho người dùng;
(l) Để xác định người truy cập trên nền tảng;
(m) Để thực hiện nghiên cứu về hành vi của người dùng và thống kê số lượng người dùng;
(n) Để cung cấp cho Khách hàng những thông tin mà Ellotte.vn nghĩ rằng Khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc Khách hàng đã yêu cầu từ Ellotte.vn, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Ellotte.vn, với điều kiện là Khách hàng cho biết rằng Khách hàng không phản đối việc liên hệ vì các mục đích này;
(o) Để hiển thị tên dùng hoặc tên và hồ sơ của Khách hàng trên nền tảng;
(p) Để quảng bá dịch vụ và sử dụng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho Ellotte.vn như các nội dung do người dung khởi tạo (bao gồm nội dung video) mà Khách hàng có thể chọn tải lên hoặc phát trên nền tảng của Ellotte.vn và sẽ được đánh giá trên internet và có thể được chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng (việc chia sẻ thông qua phương tiện internet đại chúng sẽ không nằm trong tầm kiểm soát của Ellotte.vn), như một phần của chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để quảng bá nền tảng;
(q) Để xử lý bất kỳ khiếu nại, phản hồi, hành động thực thi và yêu cầu gỡ xuống liên quan đến bất kỳ nội dung nào Khách hàng đã tải lên nền tảng;
(r) Để lấy thêm các thuộc tính liên quan đến Khách hàng dựa trên dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp (cho Ellotte.vn hoặc bên thứ ba), để cung cấp cho Khách hàng nhiều thông tin mang tính định hướng và/hoặc có liên quan hơn;
(s) Để gửi cho Khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc xúc tiến thương mại về các sản phẩm và dịch vụ của Ellotte.vn (trừ trường hợp Khách hàng chọn từ chối nhận các tài liệu này); và
(t) Ellotte.vn cũng có thể tiến hành các quy trình đưa ra những quyết định tự động theo bất kỳ mục đích nào trong số này.
2. Trong trường hợp đặc biệt, Ellotte.vn có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn những mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật, hoặc để thực hiện các yêu cầu và đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3. Ellotte.vn có thể chia sẻ và cho phép chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các bên thứ ba và các bên liên kết của Ellotte.vn cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn, nhằm tạo điều kiện cho Khách hàng sử dụng dịch vụ, hoàn thành giao dịch với Khách hàng, quản lý tài khoản của Khách hàng và mối quan hệ của Ellotte.vn với Khách hàng, tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu, quy định pháp luật và yêu cầu khác mà Ellotte.vn nhận thấy là cần thiết. Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Ellotte.vn sẽ nỗ lực đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của Ellotte.vn sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng tránh khỏi sự truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp họ cần dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện các mục đích nêu trên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Ellotte.vn sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Ellotte.vn sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi Ellotte.vn có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu Khách hàng ngưng sử dụng nền tảng của Ellotte.vn, hoặc quyền của Khách hàng được sử dụng nền tảng và/hoặc các dịch vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, Ellotte.vn có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của Ellotte.vn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Ellotte.vn có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng

CÔNG TY TNHH LOTTE SHOPPING PLAZA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 6, Tòa nhà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3333 2500
Email:

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ellotte.vn thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Ellotte.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ellotte.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Ellotte.vn được Lotte cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ellotte.vn. Ellotte.vn cam kết:
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng ngoài những mục đích quy định trong Chính sách bảo mật này và trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Ellotte.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng.

Quyền của Ellotte.vn trong việc tiết lộ thông tin cá nhân

Khách hàng xác nhận và chấp thuận rằng Ellotte.vn có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc bất kỳ cơ quan nào khác hoặc các chủ sở hữu có thẩm quyền liên quan nếu Ellotte.vn có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng là cần thiết để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ, yêu cầu hoặc thỏa thuận nào, bất kể là tự nguyện hoặc bắt buộc, được xem như là kết quả của việc hợp tác theo lệnh, điều tra và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, Khách hàng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động và/hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Ellotte.vn liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân trong những trường hợp này.

Thu hồi sự chấp thuận về việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân

Khách hàng có thể thông báo về việc thu hồi sự chấp thuận liên quan đến việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho bất kỳ mục đích nào và theo cách thức được quy định bên trên vào bất kỳ thời điểm nào.
Việc Khách hàng thu hồi sự cho phép sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân Khách hàng có thể có nghĩa là Ellote.vn sẽ không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và Ellote.vn  sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này. Quyền pháp lý và các biện pháp khắc phục của Ellotte.vn, một cách cụ thể, được bảo lưu trong trường hợp này.

Truy cập dữ liệu cá nhân của quý khách

Khách hàng có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bản thân mà Ellotte.vn đã thu thập hoặc thắc mắc về cách thức mà dữ liệu cá nhân của Khách hàng được Ellotte.vn sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý trong vòng một năm trở lại. Để thuận tiện cho việc xử lý yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu thêm thông tin liên quan đến yêu cầu của Khách hàng.
Yêu cầu của Khách hàng sẽ được Ellotte.vn phản hồi sớm nhất có thể. Nếu Ellotte.vn không thể đáp ứng yêu cầu của Khách hàng trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng bằng thông qua địa chỉ email khách hàng đã cung cấp cho ellotte.vn.

Trang web của bên thứ ba

Ellotte.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên khác, chẳng hạn như các bên liên kết kinh doanh, thương nhân hoặc cổng thanh toán của Ellotte.vn. Ellotte.vn không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động bảo mật của các trang web được điều hành bởi các bên khác. Khách hàng nên kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các trang web đó để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ Khách hàng.

Câu hỏi, phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng liên hệ với Ellotte.vn tại đây.